მანქანის მაგნიტოფონები და მონიტორები

მანქანის მაგნიტოფონების 2 ძირითადი კატეგორია არსებობს:

ჩვეულებრივი მაგნიტოფონები USB, MP3 მხარდაჭერით (შესაძლებელია ურთიერთქმედება დისკთან ან ფლეშ დრაივთან)
მულტიმედიური მოდელები აღჭურვილია ეკრანით, DVD ფუნქციით და სანავიგაციო სისტემით.
ფასის მიხედვით ისინი შეიძლება დაიყოს შემდეგნაირად:

ყველაზე ხელმისაწვდომი (იაფი) მოდელები: ეს არის უბრალო დიზაინის მქონე მაგნიტოფონები,  ფონური განათების ფუნქციის გარეშე, ხმის ცუდი ხარისხით, რომელიც მოითხოვს მუდმივ შეკეთებას. ისინი იაფია, არაფუნქციური და ვიზუალურად არც ისე თანამედროვე. 

ბიუჯეტური მოდელები: ეს არის მანქანის მაგნიტოფონი, რომელიც  აღჭურვილია განათებით, MP3 ფუნქციით, USB (ან USB პორტით, მაგრამ CD ფუნქციონირების გარეშე), რამდენიმე ტიპის დიზაინით. ისინი ასევე  საჭიროებს ხშირ შეკეთებას.

საშუალო ფასის:  საიმედო და მოსახერხებელი რადიო USB პორტით და CD-ების გამოყენების შესაძლებლობით. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ USB პორტის მდებარეობა თქვენი ამოცანების მიხედვით. ეს არის საიმედო მოდელები, თანამედროვეფუნქციებითა და საინტერესო დიზაინით.

მაღალი ხარისხის: ეს არის მოდელები, რომლებიც აღჭურვილია Bluetooth-ით.  მათში მთავარია ხმის შესანიშნავი ხარისხი, რომლის რეგულირებაც შესაძლებელია.

HI-FI კლასის სათავე ერთეულები: ეს არის მანქანის რადიოები ჩაშენებული ხმის პროცესორით, ეფექტური ექვალაიზერით, თითო არხზე გამაძლიერებელი ფუნქციებით, დროის კორექტირებით და სიხშირეების ჭრის შესაძლებლობით. ეს არის უმაღლესი ხარისხის და ულტრათანამედროვე დიზაინის რადიოები.

2DIN ზომის: ეს არის მაღალი ხარისხის ხმის მაგნიტოფონები პრაქტიკული და მოსახერხებელი.

2DIN ზომის სათავე დანადგარები ნავიგაციით და LCD ეკრანით. ამ მოდელებს შორის მთავარი განსხვავებაა მანქანის რადიოს აღჭურვილობა თანამედროვე სანავიგაციო სისტემით, კარგი დეტალებით და ფართო დაფარვის ზონით. ამ სეგმენტის რადიო ჩამწერები განსხვავდება გამოსახულების ხარისხით, ხმის დიაპაზონით.

1DIN ერთეულები LCD ეკრანით: ეს არის მოდელები DVD პლეერით და 7 '' LCD სენსორული ეკრანით. მათ აქვთ კარგი ხმა, მაღალი ხარისხის გამოსახულება და მაღალი ფასი.
 

 

 

 

 

 

manqanis magnitofonebis 2 ZiriTadi kategoria arsebobs:
Cveulebrivi magnitofonebi USB, MP3 mxardaWeriT (SesaZlebelia urTierTqmedeba diskTan an fleS draivTan)
multimediuri modelebi aRWurvilia ekraniT, DVD funqciiT da sanavigacio sistemiT.
fasis mixedviT isini SeiZleba daiyos Semdegnairad:
yvelaze xelmisawvdomi (iafi) modelebi: es aris ubralo dizainis mqone magnitofonebi,  fonuri ganaTebis funqciis gareSe, xmis cudi xarisxiT, romelic moiTxovs mudmiv SekeTebas. isini iafia, arafunqciuri da vizualurad arc ise Tanamedrove. 
biujeturi modelebi: es aris manqanis magnitofoni, romelic  aRWurvilia ganaTebiT, MP3 funqciiT, USB (an USB portiT, magram CD funqcionirebis gareSe), ramdenime tipis dizainiT. isini aseve  saWiroebs xSir SekeTebas.
saSualo fasis:  saimedo da mosaxerxebeli radio USB portiT da CD-ebis gamoyenebis SesaZleblobiT. Tqven SegiZliaT airCioT USB portis mdebareoba Tqveni amocanebis mixedviT. es aris saimedo modelebi, TanamedrovefunqciebiTa da saintereso dizainiT.
maRali xarisxis: es aris modelebi, romlebic aRWurvilia Bluetooth-iT.  maTSi mTavaria xmis SesaniSnavi xarisxi, romlis regulirebac SesaZlebelia.
HI-FI klasis saTave erTeulebi: es aris manqanis radioebi CaSenebuli xmis procesoriT, efeqturi eqvalaizeriT, TiTo arxze gamaZlierebeli funqciebiT, drois koreqtirebiT da sixSireebis Wris SesaZleblobiT. es aris umaRlesi xarisxis da ultraTanamedrove dizainis radioebi.
2DIN zomis: es aris maRali xarisxis xmis magnitofonebi praqtikuli da mosaxerxebeli.
2DIN zomis saTave danadgarebi navigaciiT da LCD ekraniT. am modelebs Soris mTavari gansxvavebaa manqanis radios aRWurviloba Tanamedrove sanavigacio sistemiT, kargi detalebiT da farTo dafarvis zoniT. am segmentis radio Camwerebi gansxvavdeba gamosaxulebis xarisxiT, xmis diapazoniT.
1DIN erTeulebi LCD ekraniT: es aris modelebi DVD pleeriT da 7 '' LCD sensoruli ekraniT. maT aqvT kargi xma, maRali xarisxis gamosaxuleba da maRali fasi.
 

პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 170
  • 1320
ბრენდი
მარაგი
ფერი