მანქანის დინამიკები

მანქანის აკუსტიკური სისტემა  არის სპეციალიზებული აღჭურვილობის ნაკრები, რომელიც შექმნილია მანქანის რადიოს ან აუდიო სისტემის ხმის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი დამონტაჟებულია მანქანის წინა და უკანა ნაწილში.
თანამედროვე მანქანების აუდიო მწარმოებლები აწარმოებენ სხვადასხვა სახის მოდელებს. ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს სასურველი მოდელის არჩევას.

კოაქსიალური მანქანის აკუსტიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ აკუსტიკურ მოწყობილობად. მათი მთავარი უპირატესობა არის რაციონალური ღირებულება და ინსტალაციის სიმარტივე. დინამიკები აღჭურვილია ორი გამოსასვლელით და პირდაპირ უკავშირდება მანქანის რადიოს გამაძლიერებელს. ასეთ აღჭურვილობას არ სჭირდება რთული შესაკრავები. კოაქსიალური მოდელების ხმის ხარისხი კარგია, მაგრამ არა სრულყოფილი. სხვადასხვა სიხშირის ბგერები ერთიდაიგივე წყაროდან მოდის, რის გამოც სიხშირეები ერთმანეთშია შერეული, რაც საუკეთესო გავლენას არ ახდენს ხმის ხარისხზე.

კომპონენტური აკუსტიკა ყურადღებას იპყრობს ხმის მაღალი ხარისხით. კოაქსიალური მოდელებისგან განსხვავებით, კომპონენტური  არ ამახინჯებს სიხშირეებს. ფაქტია, რომ კომპონენტური მანქანის აუდიო შეიცავს რამდენიმე დინამიკს ერთდროულად, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სხვადასხვა სიხშირეზე. 

კორპუსული ტიპის კონსტრუქციის წყალობით მწარმოებლებმა მოახერხეს უმაღლესი ხარისხის ხმის მიღწევა. ასეთი  მოწყობილობები ხასიათდება ინსტალაციის მაქსიმალური სიმარტივით. ისინი გამოიყენება როგორც აუდიო სისტემის დამატება და ასევე, როგორც სრულფასოვანი წინა დინამიკი. 

Midbass არის მანქანის სპეციალური დინამიკი, რომელიც ხელს უწყობს შუა ბასის დიაპაზონის რეპროდუცირებას. ასეთი აღჭურვილობა აუცილებელი მოწყობილობაა მუსიკის მოყვარულთათვის, რომლებიც აფასებენ მუსიკის მაღალ მოცულობას ბასებით. როგორც წესი, ეს დინამიკები დამონტაჟებულია უშუალოდ მანქანის კარში.

ფართოზოლოვანი მანქანის აუდიო სისტემა ითვლება ყველაზე ნაკლებად პოპულარულ და ფართოდ გავრცელებულ ტექნიკად ამ მიმართულებით. ის დიდი ზომისაა და დიდ სამონტაჟო ადგილს მოითხოვს. მისი დახმარებით შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ ხმის ხარისხი არც თუ ისე კარგი რადიო მაგნიტოფონებიდან და გაზარდოთ ხმის მოცულობა.

როგორ ავირჩიოთ მანქანის დინამიკები?

საუკეთესო მოდელის ასარჩევად, უმჯობესი იქნება გაეცნოთ მომხმარებელთა მიმოხილვებსა და ასევე დეტალურად წაიკთხოთ პროდუქტების აღწერა, სადაც თითოეული მახასიათებელია აღწერილი.
 

 

 

 

manqanis akustikuri sistema  aris specializebuli aRWurvilobis nakrebi, romelic Seqmnilia manqanis radios an audio sistemis xmis xarisxis gasaumjobeseblad. igi damontaJebulia manqanis wina da ukana nawilSi.
Tanamedrove manqanebis audio mwarmoeblebi awarmoeben sxvadasxva saxis modelebs. nebismieri adamiani SeZlebs sasurveli modelis arCevas.
koaqsialuri manqanis akustika iTvleba erT-erT yvelaze gavrcelebul akustikur mowyobilobad. maTi mTavari upiratesoba aris racionaluri Rirebuleba da instalaciis simartive. dinamikebi aRWurvilia ori gamosasvleliT da pirdapir ukavSirdeba manqanis radios gamaZlierebels. aseT aRWurvilobas ar sWirdeba rTuli Sesakravebi. koaqsialuri modelebis xmis xarisxi kargia, magram ara srulyofili. sxvadasxva sixSiris bgerebi erTidaigive wyarodan modis, ris gamoc sixSireebi erTmaneTSia Sereuli, rac saukeTeso gavlenas ar axdens xmis xarisxze.
komponenturi akustika yuradRebas ipyrobs xmis maRali xarisxiT. koaqsialuri modelebisgan gansxvavebiT, komponenturi  ar amaxinjebs sixSireebs. faqtia, rom komponenturi manqanis audio Seicavs ramdenime dinamiks erTdroulad, romlebic pasuxismgebelni arian sxvadasxva sixSireze. 
korpusuli tipis konstruqciis wyalobiT mwarmoeblebma moaxerxes umaRlesi xarisxis xmis miRweva. aseTi  mowyobilobebi xasiaTdeba instalaciis maqsimaluri simartiviT. isini gamoiyeneba rogorc audio sistemis damateba da aseve, rogorc srulfasovani wina dinamiki. 
Midbass aris manqanis specialuri dinamiki, romelic xels uwyobs Sua basis diapazonis reproducirebas. aseTi aRWurviloba aucilebeli mowyobilobaa musikis moyvarulTaTvis, romlebic afaseben musikis maRal moculobas basebiT. rogorc wesi, es dinamikebi damontaJebulia uSualod manqanis karSi.
farTozolovani manqanis audio sistema iTvleba yvelaze naklebad popularul da farTod gavrcelebul teqnikad am mimarTulebiT. is didi zomisaa da did samontaJo adgils moiTxovs. misi daxmarebiT SegiZliaT gaaumjobesoT xmis xarisxi arc Tu ise kargi radio magnitofonebidan da gazardoT xmis moculoba.
rogor avirCioT manqanis dinamikebi?
saukeTeso modelis asarCevad, umjobesi iqneba gaecnoT momxmarebelTa mimoxilvebsa da aseve detalurad waikTxoT produqtebis aRwera, sadac TiToeuli maxasiaTebelia aRwerili.
 

ამ კატეგორიაში პროდუქცია არ არის
პროდუქციის გაფილტვრა
მარაგი