ვიდეო რეგისტრატორები

ვიდეო რეგისტრატორები არის მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება ვიდეოს ჩაწერისა და  შენახვისთვის. ისინი მუშაობენ ძალიან მარტივი პრინციპის მიხედვით - მოწყობილობა იღებს სიგნალს, გარდაქმნის მას სურათად, რის შემდეგაც ის მონაცემებს ჩაიწერს მეხსიერების ბარათზე. ვიდეოს ჩასართავად DVR შეიძლება დასაკავშირებელი იყოს მონიტორთან ან ტელევიზორთან. მოწყობილობები დამონტაჟებულია მანქანებში და გამოიყენება გზებზე მოვლენების ვიდეო გადაღებისთვის.

ეს ტექნიკა სტრუქტურაში წააგავს კომპიუტერს ან ვიდეო სერვერს. ტექნიკის მართვისთვის საჭიროა სპეციალური ოპერაციული სისტემა. ყველა მათგანი იყოფა მონოქრომულ და ფერად მოდელებად. მონაცემების სანახავად, თქვენ უნდა დაუკავშიროთ მოწყობილობა კომპიუტერულ ქსელს და დააკოპიროთ ფაილი თქვენს კომპიუტერში.

იმის გასაგებად, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ ჩამწერი, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ შემდეგი პარამეტრები - ფუნქციონირება, ვიდეო არხების რაოდენობა, ჩაწერის სიჩქარე, სურათის გარჩევადობა, შეკუმშვის ტიპი, ჩაწერილი ინფორმაციის ტიპი, მეხსიერების ბარათების ან ფლეშ დრაივების დამატებითი კავშირის შესაძლებლობა , აუდიო არხები ან IP კამერები.
ეს მოდელები მოცულობის მიხედვით კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:

16 GB
32 GB
64 GB
128 GB

დიზაინით, მოწყობილობა ორი ტიპისაა - მონობლოკი და ეკრანით. პირველი მოდელი არის საიმედო და გამძლე.არსებობს მოდელები 2 კამერით, ერთი ან ორი დისპლეით, ან მის გარეშე. მონობლოკი ჩვენებით არის სტანდარტული სისტემა, რომელსაც ხშირად ყიდულობენ მოვლენათა ჩაწერისთვის.

რჩევები შეძენამდე

ავტომატორუ ჩართვის ფუნქციით. ჩართვისთანავე დაუყოვნებლივ იწყება მუშაობა, რაც ამარტივებს დავალებას მძღოლისთვის, მას არ სჭირდება ყურადღების გადატანა პარამეტრების დასაყენებლად.

ღილაკზე დაჭერით. ჩაწერა იწყება შესაბამისი ღილაკის დაჭერის შემდეგ, რაც მნიშვნელოვანია მცირე მეხსიერების ბარათის მქონე მოწყობილობებისთვის.

დარტყმის / დამუხრუჭების / აჩქარების სენსორის მიხედვით. სისტემის შიგნით არის დამატებითი მოწყობილობა, რომელიც რეაგირებს სპონტანურ ქმედებებზე.

როდესაც მოძრაობა გამოვლენილია. ასეთი ჩამწერები აღჭურვილია სპეციალური სენსორით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ რეაგირება მოახდინოთ სიჩქარის უეცარ ცვლილებებზე და ის დაუყოვნებლივ გააქტიურდება. 
როდესაც ძრავა ჩართულია. მოსახერხებელი სისტემა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ მთელ მოგზაურობას. ამ ტიპის კავშირი ითვლება ყველაზე პოპულარულად, რადგან თქვენ შეგიძლიათ დაიზღვიოთ თავი უბედურებისგან , ასევე შეგიძლიათ წაშალოთ ვიდეო. ასეთი მოდელი ირთვება როდესაც ძრავა გამორთულია.
 

 

 

 

 

video registratorebi aris mowyobilobebi, romlebic gamoiyeneba videos Cawerisa da  SenaxvisTvis. isini muSaoben Zalian martivi principis mixedviT - mowyobiloba iRebs signals, gardaqmnis mas suraTad, ris Semdegac is monacemebs Caiwers mexsierebis baraTze. videos CasarTavad DVR SeiZleba dasakavSirebeli iyos monitorTan an televizorTan. mowyobilobebi damontaJebulia manqanebSi da gamoiyeneba gzebze movlenebis video gadaRebisTvis.
es teqnika struqturaSi waagavs kompiuters an video servers. teqnikis marTvisTvis saWiroa specialuri operaciuli sistema. yvela maTgani iyofa monoqromul da ferad modelebad. monacemebis sanaxavad, Tqven unda daukavSiroT mowyobiloba kompiuterul qsels da daakopiroT faili Tqvens kompiuterSi.
imis gasagebad, Tu rogor unda airCioT Camweri, Tqven unda gadawyvitoT Semdegi parametrebi - funqcionireba, video arxebis raodenoba, Caweris siCqare, suraTis garCevadoba, SekumSvis tipi, Cawerili informaciis tipi, mexsierebis baraTebis an fleS draivebis damatebiTi kavSiris SesaZlebloba , audio arxebi an IP kamerebi.
es modelebi moculobis mixedviT klasificirdeba Semdegnairad:
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
dizainiT, mowyobiloba ori tipisaa - monobloki da ekraniT. pirveli modeli aris saimedo da gamZle.arsebobs modelebi 2 kameriT, erTi an ori displeiT, an mis gareSe. monobloki CvenebiT aris standartuli sistema, romelsac xSirad yiduloben movlenaTa CawerisTvis.
rCevebi SeZenamde
avtomatoru CarTvis funqciiT. CarTvisTanave dauyovnebliv iwyeba muSaoba, rac amartivebs davalebas mZRolisTvis, mas ar sWirdeba yuradRebis gadatana parametrebis dasayeneblad.
Rilakze daWeriT. Cawera iwyeba Sesabamisi Rilakis daWeris Semdeg, rac mniSvnelovania mcire mexsierebis baraTis mqone mowyobilobebisTvis.
dartymis / damuxruWebis / aCqarebis sensoris mixedviT. sistemis SigniT aris damatebiTi mowyobiloba, romelic reagirebs spontanur qmedebebze.
rodesac moZraoba gamovlenilia. aseTi Camwerebi aRWurvilia specialuri sensoriT, romelic saSualebas gaZlevT reagireba moaxdinoT siCqaris uecar cvlilebebze da is dauyovnebliv gaaqtiurdeba. 
rodesac Zrava CarTulia. mosaxerxebeli sistema, romelic saSualebas gaZlevT Tvalyuri adevnoT mTel mogzaurobas. am tipis kavSiri iTvleba yvelaze popularulad, radgan Tqven SegiZliaT daizRvioT Tavi ubedurebisgan , aseve SegiZliaT waSaloT video. aseTi modeli irTveba rodesac Zrava gamorTulia.
 

აქცია
2012501
გაყიდვაშია
200  149 
დანაზოგი: 51 ₾
2012506
გაყიდვაშია
269 
2012509
გაყიდვაშია
200 
2012507
გაყიდვაშია
200 
აქცია
2012508
მარაგი ამოწურულია
250  189 
დანაზოგი: 61 ₾
AT-87402
მარაგი ამოწურულია
107 
20507741
მარაგი ამოწურულია
268 
AT-78886
მარაგი ამოწურულია
71 
20507953
მარაგი ამოწურულია
193 
20507742
მარაგი ამოწურულია
523 
2012503
მარაგი ამოწურულია
200 
AT-103146
მარაგი ამოწურულია
107 
AT-103147
მარაგი ამოწურულია
228 
YiC10
მარაგი ამოწურულია
310 
მაჩვენე კიდევ 10 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 70
  • 530
ბრენდი
მარაგი
ხედვის კუთხე
მაქსიმალური ვიდეო გაფართოვება
ფორმატი
ჩაწერის დამატებითი ფუნქციები
ტექნიკური შესაძლებლობლები
პორტები
კვება
სამაგრი
ფერი