მსოფლიო კლასიფიკაციაში ბევრი საბურავი გამოირჩევა, რაც უზრუნველყოფს ავტომობილის მოძრაობას, მის დამუხრუჭებასა და კომფორტულ მოძრაობას მგზავრებისთვის. საბურავები არის დაცვა გზასთან კონტაქტის დროს. ისინი არბილებენ დარტყმებს და ამცირებენ მამოძრავებელ ხმაურს. ჯიპების, სატვირთო მანქანების ან მანქანების საბურავების არჩევამდე, სასურველია იცოდეთ და გაიგოთ მანქანის მახასიათებლები. საბურავის სწორი მოდელის ასარჩევად საჭიროა შემდეგი ინდიკატორები:
•    სადესანტო დიამეტრი ბორბლის რგოლზე;
•    გაბერილი საბურავის პროფილის სიგანე დატვირთვის გარეშე;
•    სერია, ანუ პროფილის სიმაღლის შეფარდება სიგანესთან პროცენტულად;
•    გარე დიამეტრი;
•    პროფილის სიმაღლე.
საბურავების სახეობები
თითოეულ ტიპის მანქანას აქვს საკუთარი საბურავები, რომლებიც უძლებენ მანქანის წონას და ტვირთს. საბურავების შერჩევისას, ჯერ უნდა აირჩიოთ - სამგზავრო ან სატვირთო საბურავები. წარმოდგენილი ბორბლების თითოეული ტიპი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მყიდველმა გაითვალისწინოს ნახატები, რომლებიც დატანილია საბურავებზე. ეს შეიძლება იყოს მიმართული, არამიმართული ან ასიმეტრიული სარბენის ნიმუშით. პირველი ტიპის ნიმუში საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ აკვაპლანინგის შანსი საბურავის გზის ზედაპირთან შეხების ადგილიდან წყლის სწრაფი მოცილების გამო. საბურავი არა მიმართულებითი ნიმუშით შეიძლება ჩაითვალოს უნივერსალურად, ვინაიდან საფეხურის ერთი ნაწილი განკუთვნილია წვიმიანი ამინდისთვის, ხოლო მეორე მშრალი. ამ საბურავებს აქვს უკეთესი მოჭიდება, რადგან მათი შიდა ზედაპირი ბევრად უფრო მკაცრია, ვიდრე გარე.
სეზონის მიხედვით იყოფა 3 ტიპად:
ზაფხულის;
ყველა სეზონის;
ზამთრის.
თუ ზაფხულის საბურავებს გამოიყენებენ  დაბალ ტემპერატურაზე, მაშინ საბურავები დაკარგავენ ელასტიურობას, რაც აუარესებს წვას. ამიტომ, ზამთარში თქვენ უნდა შეცვალოთ საბურავები ზამთრის მოდელებით.

შეძენამდე სჯობს გადახედოთ მომხმარებელთა მიმოხილვებს და ყურადღება მიაქცოთ
გარბენის მაჩვენებელს, რეზინის ნაერთს, სიმტკიცეს, ელასტიურობას. ყველა ეს მაჩვენებელი შექმნის ზოგად შთაბეჭდილებას საბურავების ფუნქციონალურობაზე და მათ ტექნიკურ მახასიათებლებზე.
 

 

 

 

msoflio klasifikaciaSi bevri saburavi gamoirCeva, rac uzrunvelyofs avtomobilis moZraobas, mis damuxruWebasa da komfortul moZraobas mgzavrebisTvis. saburavebi aris dacva gzasTan kontaqtis dros. isini arbileben dartymebs da amcireben mamoZravebel xmaurs. jipebis, satvirTo manqanebis an manqanebis saburavebis arCevamde, sasurvelia icodeT da gaigoT manqanis maxasiaTeblebi. saburavis swori modelis asarCevad saWiroa Semdegi indikatorebi:
•    sadesanto diametri borblis rgolze;
•    gaberili saburavis profilis sigane datvirTvis gareSe;
•    seria, anu profilis simaRlis Sefardeba siganesTan procentulad;
•    gare diametri;
•    profilis simaRle.
saburavebis saxeobebi
TiToeul tipis manqanas aqvs sakuTari saburavebi, romlebic uZleben manqanis wonas da tvirTs. saburavebis SerCevisas, jer unda airCioT - samgzavro an satvirTo saburavebi. warmodgenili borblebis TiToeuli tipi SeiZleba gamoyenebul iqnas sxvadasxva klimatur pirobebSi.
aseve mniSvnelovania, rom myidvelma gaiTvaliswinos naxatebi, romlebic datanilia saburavebze. es SeiZleba iyos mimarTuli, aramimarTuli an asimetriuli sarbenis nimuSiT. pirveli tipis nimuSi saSualebas gaZlevT SeamciroT akvaplaningis Sansi saburavis gzis zedapirTan Sexebis adgilidan wylis swrafi mocilebis gamo. saburavi ara mimarTulebiTi nimuSiT SeiZleba CaiTvalos universalurad, vinaidan safexuris erTi nawili gankuTvnilia wvimiani amindisTvis, xolo meore mSrali. am saburavebs aqvs ukeTesi moWideba, radgan maTi Sida zedapiri bevrad ufro mkacria, vidre gare.
sezonis mixedviT iyofa 3 tipad:
zafxulis;
yvela sezonis;
zamTris.
Tu zafxulis saburavebs gamoiyeneben  dabal temperaturaze, maSin saburavebi dakargaven elastiurobas, rac auaresebs wvas. amitom, zamTarSi Tqven unda SecvaloT saburavebi zamTris modelebiT.

SeZenamde sjobs gadaxedoT momxmarebelTa mimoxilvebs da yuradReba miaqcoT
garbenis maCvenebels, rezinis naerTs, simtkices, elastiurobas. yvela es maCvenebeli Seqmnis zogad STabeWdilebas saburavebis funqcionalurobaze da maT teqnikur maxasiaTeblebze.
 

20116820
გაყიდვაშია
165  115 
დანაზოგი: 50 ₾
20116920
გაყიდვაშია
205  140 
დანაზოგი: 65 ₾
20116815
გაყიდვაშია
205  145 
დანაზოგი: 60 ₾
20113471
გაყიდვაშია
205  150 
დანაზოგი: 55 ₾
20113582
გაყიდვაშია
235  160 
დანაზოგი: 75 ₾
20113494
გაყიდვაშია
235  165 
დანაზოგი: 70 ₾
20113427
გაყიდვაშია
225  170 
დანაზოგი: 55 ₾
20116812
გაყიდვაშია
215  170 
დანაზოგი: 45 ₾
20113470
გაყიდვაშია
225  180 
დანაზოგი: 45 ₾
20116881
გაყიდვაშია
225  180 
დანაზოგი: 45 ₾
20116801
გაყიდვაშია
245  195 
დანაზოგი: 50 ₾
20113557
გაყიდვაშია
265  220 
დანაზოგი: 45 ₾
20116777
გაყიდვაშია
275  225 
დანაზოგი: 50 ₾
20116796
გაყიდვაშია
295  225 
დანაზოგი: 70 ₾
20116764
გაყიდვაშია
275  230 
დანაზოგი: 45 ₾
20113462
გაყიდვაშია
295  230 
დანაზოგი: 65 ₾
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 710
ბრენდი
    ყველაფრის ჩვენება (31)
მარაგი
საბურავის სიგანე (მმ)
საბურავის სიმაღლე (%)
საბურავის დისკი (R)
სეზონი (1)
მწარმოებელი ქვეყანა
    ყველაფრის ჩვენება (11)
ფერი